Business DevelopmentΟργάνωση & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Επιδοτήσεις

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Η παραδοσιακή οργανωτική δομή (organizational structure) είναι ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τους ανθρώπους που διαθέτει και τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ώστε να επιτύχει τους στόχους της.

Το διαφορετικό που μπορούμε να παρέχουμε είναι ότι κινούμαστε σε δύο βασικούς  άξονες στους οποίους πρέπει να στηριχτεί σήμερα μια σύγχρονη επιχείρηση:

α) Επιχειρηματική Ανάθεση Λειτουργιών (Outsourcing)

β) Επίπεδα Σχήματα Οργάνωσης που να αποτελούνται από Πολυδύναμες Ομάδες  ατόμων που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Νέα Μέσα.

Α’ ΦΑΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ:

Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί  η επιχείρησή σας και κυρίως ανάλυση του εσωτερικού μηχανισμού της. Στόχοι, ισχυρά και αδύναμα σημεία λαμβάνονται υπόψη ώστε να καταλήξουμε στην ιδανική επιλογή οργάνωσης  για τη δική σας επιχείρηση.

Β’ ΦΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση όλων ενεργειών. Ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες με τη χρήση σύγχρονων μέσων και δημιουργούμε ψηφιακό δίκτυο επικοινωνίας με βάση το οργανωτικό σχήμα.

Γ’ ΦΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ:

Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τη χρήση τεχνολογίας (όπως π.χ. tablet, smartphones, new media κλπ.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων / Επιδοτήσεις

Υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης όπως:

– Επιδοτήσεις (Αναπτυξιακά Προγράμματα, Επιχορηγήσεις)

– Business Angels (ιδιώτες επενδυτές)

– Crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος)

– Δανεισμός

– Μόχλευση (Χρηματοδότηση επένδυσης μέσω Δανεισμού με περιορισμό επιστροφής κεφαλαίου από τα μελλοντικά κέρδη)

Άντληση Μελλοντικών Κεφαλαίων (Εμπορική πίστωση, Πίστωση Χρόνου, Συναλλαγματικές, Επιταγές κλπ)

– Factoring (πρακτόρευση απαιτήσεων, ανάληψη απαιτήσεων τρίτων, προεξόφληση τιμολογίων)

– Venture Capital (Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Joint Venture)

– Franchising (δικαιόχρηση)

– Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση)

Το διαφορετικό που μπορούμε να παρέχουμε είναι ότι γινόμαστε πάροχοι ενός  συστήματος ώστε συνεργαζόμενοι με άλλες επιχειρήσεις να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση της προσφερόμενης υπηρεσίας. Στην ουσία λειτουργούμε ως ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) και με αυτό τον τρόπο γινόμαστε μέρος ενός συστήματος που αποτελείται από χρηματοοικονομικούς φορείς, επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες, γραφεία οικονομικών μελετών, φοροτεχνικούς  κλπ  ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλο αυτό το οικονομικό σύστημα.

Είμαστε μέλη μιας αλυσίδας για να σας παρέχουμε τη δύναμη και τη σιγουριά αυτής της αλυσίδας.

Α’ ΦΑΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ:

Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί  η επιχείρησή σας καθώς και ανάλυση του εσωτερικού μηχανισμού της. Υπολογίζονται τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης ώστε να καθοριστούν οι οικονομικοί της στόχοι καθώς και οι ανάγκες χρηματοδότησής της.

Β’ ΦΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 

Σε συνεργασία με την επιχείρησή σας, επιλέγονται οι κατάλληλες ενέργειες και στη συνέχεια προχωράμε στην υλοποίησή τους. (π.χ. σχεδιασμός business plan, κατάθεση προτάσεων ΕΣΠΑ, οικονομικές προσφορές  εξοπλισμού κλπ).

Γ’ ΦΑΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ:

Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας και λήψη αποφάσεων για τυχόν αναθεωρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DEVELOPMENT

– Επιλογή προσωπικού

– Αξιολόγηση προσωπικού

– Κοινωνιομετρία

– Οργάνωση δικτύων πωλήσεων

– Coaching

– Δημιουργία Bonus System

– Εταιρική ταυτότητα Πωλήσεων

– Mystery Shopping

– Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης

– Ανασχεδιασμός Λειτουργίας Επιχείρησης (Re-engineering)

– Μηχανισμός Ανάπτυξης Καινοτομίας

– Business Plans

– Μελέτες Σκοπιμότητας / Βιωσιμότητας

– Εξεύρεση Κεφαλαίων

– Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

– Διαχείριση Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)