Business Training

Business TrainingΕκπαίδευση Άμεσης Εφαρμογής. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Εργαζομένων

Εκπαίδευση Άμεσης Εφαρμογής

Είναι η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σας (στην εταιρική ταυτότητα-κουλτούρα,) ώστε να γνωρίζουν τι περιλαμβάνει η θέση ευθύνης τους και να εκτελούν επιτυχημένα τα καθήκοντά τους, την επόμενη ημέρα.

Η εκπαίδευση Άμεσης Εφαρμογής εστιάζει στην ακριβή εκμάθηση αρμοδιοτήτων (job description),  συγκεκριμένων φράσεων & διαλόγων (scripts) και αναγκαίων επικοινωνιακών εργαλείων που εφαρμόζει ο κάθε εργαζόμενος στη θέση ευθύνης του σε επικοινωνία με εσωτερικό & εξωτερικό πελάτη.

Ο εργαζόμενος μαθαίνει την εργασία του με τα πιο επιτυχημένα βήματα εφαρμογής που υπάρχουν στην αγορά (προσομοιωτής της επαγγελματικής του θέσης), και μόλις ελεγχθεί ότι είναι απολύτως έτοιμος να λειτουργήσει επιτυχημένα, εντάσσεται στο παραγωγικό δυναμικό της εταιρίας  ή στη νέα θέση ευθύνης.

Ποιο είναι το διαφορετικό που έχουμε να δώσουμε σε σχέση με την παραδοσιακή επαγγελματική εκπαίδευση?  Δεν μένουμε στη διδασκαλία, στην εισήγηση, στη θεωρία.

Εφαρμόζουμε την δοκιμασμένη εμπειρία των επιτυχημένων επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας και εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες και επιδεξιότητες του προσωπικού, παρακινώντας τους να βάλουν  την προστιθέμενη αξία της προσωπικής τους επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Μαθαίνουμε στα στελέχη σας την εργασία όπως πρέπει να εκτελείται στην πράξη

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης (κοινωνιομετρία επιχείρησης) μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με όλο το προσωπικό.

Στατιστική επεξεργασία στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων (ποσοτικών & ποιοτικών χαρακτηριστικών).

Β’ ΦΑΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Διενέργεια συναντήσεων με το προσωπικό της επιχείρησης, με σκοπό την παρουσίαση των στοιχείων της κοινωνιομετρίας.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, που περιλαμβάνει καταγραφή συγκεκριμένου τρόπου αντιμετώπισης πελάτη (scripts και manual συμπεριφοράς).

Εκπαίδευση προσωπικού (θεωρητική και πρακτική on-field) στα καθορισμένα scripts και manuals.

Γ’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Εφαρμογή και έλεγχος τήρησης της εταιρικής ταυτότητας σε βάθος 6μήνου.

Δημιουργία Script (ακριβές  ή ακριβόλογο σενάριο).

Role play εφαρμογή του σεναρίου μέσα από ρολοπαίγνιο των στελεχών, ώστε όταν τα στελέχη σας είναι έτοιμα να ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Έλεγχος καθημερινής λειτουργίας.

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Εργαζομένων

Είναι η σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων σας, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους.

Η Μεγιστοποίηση της Απόδοσης των Εργαζόμενων της επιχείρησης , προϋποθέτει τον εντοπισμό των τυχών αγκυλώσεων ή συγκρούσεων της επιχείρησης (involutions & conflicts) στο εσωτερικό της περιβάλλον ή στην αγορά που απευθύνεται και στην αναπροσαρμογή των ρόλων των εργαζομένων.

Ο εργαζόμενος συνδυάζει  την εργασία του με τα πιο επιτυχημένα εργαλεία εφαρμογής (όπως το Business Cloud) που υπάρχουν στην αγορά.

Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή επαγγελματική εκπαίδευση?

Τώρα η εκπαίδευση και το αποτέλεσμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.  Όσο μεγαλώνει το πρώτο αυξάνει και το δεύτερο.

Η εκπαίδευση είναι σταδιακή και βιωματική. Ο εργαζόμενος συμμετέχει, ανατροφοδοτείται και συνδιαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και προσθέτει αξία στη θέση εργασίας του. Παράλληλα του παρέχουμε τα εργαλεία ώστε να μειώσει διαρροές χρόνου και αποτελεσματικότητας, να (επανα)δραστηριοποιηθεί και να αυξήσει τη δυναμική του.

Υλοποιούμε την εκπαίδευση από τις βασικές αρχές της, μέχρι τις πιο σύγχρονες διαδικασίες επαγγελματικής προσομοίωσης και εφαρμογής  συνδυάζοντας τις υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες μας, με την ολιστική εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης.

 • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας
 • Re – engineering
 • Ηλεκτρονικοποίηση – ψηφιοποίηση εργασιών
 • Σύνδεση με Cloud
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οργάνωση Σεμιναρίων βασισμένα σε ένα πλήθος θεμάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Ενδεικτικά Θεματικά Πεδία:

 • Πωλήσεις
 • Επικοινωνία
 • Customer Service
 • Social Media
 • Logistics
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διαπραγματεύσεις
 • Team Building
 • Time Management
 • Marketing
 • Management
 • Ηγεσία

Οργάνωση Συνεδρίων με άμεση προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Ενδεικτικές Παροχές Συνεδρίου:

 • Οργάνωση Μεταφοράς, Διαμονής και Φιλοξενίας
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Οργάνωση Αίθουσας
 • Οπτικοακουστική κάλυψη & διερμηνεία
 • Δημοσιογραφική κάλυψη & Οργάνωση Συνεντεύξεων τύπου
 • Υλικά συνεδρίου
 • Ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές (TV, Radio spots)
 • Διαφημιστικές υπηρεσίες

Διαχείριση Προγραμμάτων του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Λ.Α.Ε.Κ.)